21н дарь эх

2015.03.18 1356      0

Хөвүүн хүсээч нь хөвүүнийг олж Эд баялгийг эгээрсэн нь эдийг ямагт олоод Эдлэхийг хүссэн бүхнээ олох болъюу Элдэв тотгор бүхнийг тус тусад нь даран үгүй болгоюу.